www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
=> Epochy lidstva
=> Ranná Atlantská epocha
=> Střední Atlantská epocha
=> Pozdní Atlantská epocha
=> Arijská epocha
=> Věk Ryb
=> Věk Vodnáře
=> Evoluce v zrcadle zvířetníku
=> Obecná astrologie
=> Kozoroh pojednání obecné
=> Střelec pojednání obecné
=> Štír pojednání obecné
=> Váhy pojednání obecné
=> Panna pojednání obecné
=> Lev pojednání obecné
Vesmír - astrologická škola 1/8
Znamení zvířetníku
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Pozdní Atlantská epochaBýk - Štír


      V poslední třetině Atlantidy došlo k mnohem většímu rozmachu egoismu než dříve a došlo k zániku duchovního vidění (jasnovidnosti) u velké většiny lidí. Ti začali potom žít úplně v hmotném světě a pyšnily se svým hmotným vlastnictvím. 

     
Býk byl jimi právem uctíván, neboť znázorňuje sílu potřebnou ke zdolání hmotného světa. Kromě toho byl s ohledem na svou ohromnou sílu nepostradatelným pomocníkem při veškeré jejich práci. Pořekadlo o "egyptských hrncích masa" se udrželo až do dnešních dnů a jasně ukazuje, v jakém rozsahu toto zvíře zaopatřovalo jejich životní potřeby. Kravské mléko bylo rovněž důležitou potravinou. Vlastnit velký počet stád bylo vroucím přáním dávných primitivních národů a uctívání Býka bylo zavedeno v době precesního průchodu Slunce znamením Býka v dřívějších Velkých Hvězdných obdobích a udrželo se až do poměrně nové doby, kdy Slunce procházelo zpětným pohybem nebeským Býkem naposled. 

     Avšak vstupem Slunce do znamení Berana začalo zavádění arijských náboženských soustav. Tato náboženství budou vládnout během příštího Velkého Hvězdného roku, během něhož Slunce projde zpětným pohybem všemi dvanácti znameními. Stejně tak, jako náboženství Býka vládlo během předchozího Hvězdného roku od doby, kdy Slunce vstoupilo precesí do znamení Býka až do doby, kdy opustilo totéž znamení po dalším průchodu. 

      
Nová náboženství nejsou však odhalována v plném rozsahu hned na začátku. Po svém vydání prodělávají periodu těhoteství dlouho předtím, než končí svou hmotnou existenci předchozí náboženství. Podobně staré náboženství, které má být zrušeno, ještě dlouho přetrvává potom, co následující náboženství se stalo zdrojem povznesení lidstva. Prasemité byli vyvoleni k tomu, aby zavedli uctívání beránka vlivem znamení Berana během Arijské epochy. Byli vyvedeni z "Egypta", kde byl doma "Býk", ovšem nikoli z našeho moderního Egypta. Pověst faraónovi, který se snažil zabránit jejich úniku a utopil se, se vztahuje k Atlantidě, která se ponořila tisíce roků před domělým útěkem Mojžíše a Izraelitů přes "Rudé moře". Pověst se zakládá na skutečnosti, že velký počet lidí opustil zemi, v níž byl uctíván "Býk"(Atlantida či Egypt), aby hledali "zaslíbenou zemi" za vodou, která zaplavila zemi "bezbožného národa" a jehož obyvatelé se utopili. V nové zemi uctívali beránka, který byl zabíjen v Egyptě (Atlantidě). Jeho krev zachraňovala tyto průkopníky před smrtí a byl to právě tento beránek zabitý před zřízením tohoto (současného) světa nazvaného Arijskou epochou. Noahova záchrana je jinou fází stejné události a vztahuje se ke srážení mlhy ve vodu, která zahalovala Atlantidu a zaplavovala prohlubně Země. Zanechala po sobě čisté ovzduší, v němž byla na začátku Nového věku, tj. Arijské epochy, poprvé spatřena duha a s průkopníky lidstva byla uzavřena nová Úmluva v nově zřízené společnosti. 

     
Atlantida byla domovem Býka a když Slunce opustilo toto znamení zpětným pohybem naposled, náboženství Beránka bylo zavedeno s konečnou platností. Od té doby bylo uctívání Býka zrušeno a jestliže příslušník průkopnické rasy se dostal na scestí a uctíval Býka nebo telátko dávného atlantského zasvěcení místo beránka, dopouštěl se činu, který byl v rozporu se zákonem pokroku a byl proto modlářem a protivil se svatým hierarchiím, jejíchž úkolem bylo vést jej během věků před příchodem Krista. V důsledku opakovaných přestupků mnozí byli "ztraceni" - to jsou dnešní Židé, kteří stále zachovávají své atlantické zvyky (viz.Cosmo-Conception = Názor o vývoji kosmu). 

    Bez astrologického klíče je Bible opravdu uzamčenou knihou, avšak pomocí tohoto klíče se nám jeví docela jinak. Ve Starém Zákoně jsou obsaženy zprávy o dvou druzích zvířat, o býcích (znamení Býka), a ovcích a kozách (znamení Berana). První mají vztah k Atlantidě, druhá k Arijské epoše. Pouze tato zvířata byla obětována. Hrdličky byly povoleny chudým. Všechny hlavní postavy Starého Zákona byli pastýři (arijští) a Kristus označuje sám sebe za Velkého Pastýře. 

     
V Novém Zákoně najdeme jiné zvíře, rybu která dosáhla prvořadého významu a Apoštolové byli nazváni "rybáři lidí", neboť Slunce se přiblížilo tehdy zpětným pohybem do blízkosti znamení Ryb a Kristus mluvil tehdy o příchodu Syna člověka(Vodnář). Takto je vyznačena naše vývojová pouť ve skrytých astrologických zmínkách Bible. 

     
Našim studentům je tímto dáno vodítko odvozené z běhu událostí, které by si měli dobře zapamatovat. 

     
Ježíš poučoval davy pomocí přirovnání, avšak svým učedníkům podával vysvětlení mystérií Božího království. Sv.Pavel dával duchovní maso silným, avšak širokým davům pouze mléko dogmat, neboť vždy se setkáváme s exoterickou a esoterickou stránkou každého náboženství. Vezmeme-li znamení Býka jako příklad uctívání zvířete v Egyptě, Persii a jiných zemích, najdeme v protilehlém znamení Štíra symbol esoterických dogmat kněžstva, které střežilo starobylá Atlantická mystéria. 

     
V této souvislosti si všimněme nejprve znamení Štíra, které je ve zvířetníku zobrazeno štírem nebo hadem a chtěli bychom zdůraznit svým studentům, že štír má své žihadlo na ocase, avšak had má svůj jed v zubech. Je to velmi důležité a hned si to vysvětlíme. Sledujeme-li výskyt slova "had" v Bibli, najdeme tam asi sedm slov takto přeložených a jedno z nich, původem z Egypta, zní Naja. Toto slovo bylo nalezeno na starých deskách ve starobylých egyptských chrámech, v nichž byl vítán Osiris, Bůh Slunce, při výstupu z prvotního moře. Byl potom korunován svatozáří a získal tak Urea (posvátného hada) jako symbol kosmických vědomostí. Ureus Naja byl částí hadího těla, jehož hlava vyčnívala na čele člověka právě v místech nad nosem, kde sídlí lidský Duch. Kristus poukazoval na starodávné zasvěcence Hada, když řekl: "Buďte moudří jako hadi". 

     
Ve starobylém Egyptě nosil král korunu zdobenou dvojitým hadem, Ureem či Najou, který zdánlivě vyčníval z jeho čela, měl-li korunu nasazenou na hlavě. To symbolizovalo skutečnost jeho dvojí hodnosti krále a kněze založené na významu a moci jeho velké moudrosti. Rovněž v Indii byli nazváni strážci Mystérií Nagové či hadi. V islandské Edda, v severských Védách, se vyskytuje Siegfried a hledá pravdu. Přitom zabije hada, ochutná jeho krev a stane se moudrým. Abychom mohli vysvětlit naše tvrzení o hadu jako symbolu moudrosti, je třeba hledat důkazy mimo naše vlastní náboženství a potom pochopíme Kristova slova: "Buďte moudří jako hadi". Had určitě není dostatečně moudrý a není důkazem doslovného významu tohoto výroku, avšak uvědomíme-li si, že tvůrčí oheň stoupá vzhůru míšním kanálem, který má podobu hada a rozechvěje v mozku šišinku a podvěsek mozkový, a tím spojí Ego s nevyditelnými světy probuzením zkrytého smyslu, celá záležitost se zdá naprosto jasnou. 

     
Je zde ovšem i nižší fáze duchovního vývoje symbolizovaná v dávných dobách umístěním Urea či hada na pupku, aby poukázal na mediální schopnosti vyvinuté pomocí solární pleteně. Mediumita je negativní fáze duchovního vidění nebo sluchu a projevuje se osobou kontrolovanou vnější inteligencí. Tato nežádoucí fáze duchovního vidění byla zobrazena ve zvířetníku štírem se žihadlem vzadu. V Hadím zasvěcenci stoupal tvůrčí kosmický oheň vzhůru do hlavy a sloužil duchovnímu účelu. U media je tvůrčí síly používáno pro sobecké a smyslné účely přes pohlavní orgány ovládané Štírem. 

     
Místo mezi obočím, odkud vystupuje had moudrosti, je sídlem života, avšak vše, co vychází z lůna, podléhá Štíru a jeho žihadlu smrti. 

     Se znalostmi dosud získanými se vrátíme k naší Bibly. Najdeme v ní celou řadu věcí dříve skrytých, nyní však zjevných. Už jsme uvedli, že Urseus či had je egyptsky nazván Naja a staří Izraeelité si toto slovo vypůjčili a označovali jím negativní schopnost mediumity přidáním přípony ženského rodu "oth". Toto slovo zní Naioth. Jedince schopné vědomé činnosti v duchovních oblastech označovali stejným slovem opatřeným kladnou mužskou příponou v množném čísle "im" a název zněl Naim. Čteme-li devatenáctou kapitolu první knihy Samuelovy se znalostí předchozích vysvětlivek, okamžitě pochopíme mediální podstatu vyprávěného příběhu. David se obával Saula a odešel spolu se Samuelem do "Naioth". Překladatelé bible se domnívali, že jde o místo, snad o vesnici takto pojmenovanou. Avšak kdyby to byla pravda, byl by to důsledek toho, že v ní žili mediálně založení či Naithové. V předchozí kapitole byli nazváni proroky a je pozoruhodné, že každý návštěvník jejich sídlišť začal prorokovat či mluvit pod kontrolou. Samotný Saul, jenž přišel sem se záměrem dopadnout a zabít Davida, byl posednut duchy a k překvapení všech přítomných začal prorokovat. 

    
V Novém Zákoně je nám řečeno, že Kristus se vydal do města Nain a zde probudil Syna Vdovy. V latinském překladu Nového Zákona nebylo toto město nazváno Nain, nýbrž Naim a je velmi příznačné, že Naim, Naioth a Ender leží v oblasti hory Tabor a předpokládá se, že tam žily čarodějnice, které pomáhaly Saulovi. Každý Svobodný Zednář ví, že Bratři tohoto řádu jsou "Synové Vdovy". Podle Bible byl hiram Abiff, stavitel Šalamounova chrámu, obratným řemeslníkem. V našem úvodu nemůžeme opakovat celou zednářskou legendu, která vysvětluje podrobnější důvody, avšak legenda je obsažena v knize "Svobodné Zednářství a katolicismus" a rovněž v našich ostatních knihách pojednávajících o Rocikruciánské filozofii. Avšak zde stačí podotknout vyprávění Bible a Synu Vdovy z Naimu, zasvěcenci staré Hadí Školy, neboť egyptští kněží byli "Phree messen", děti světla a každý z nich měl ve svém nitru starodávnou Hadí moudrost. Bylo však zaváděno nové náboženství a bylo třeba pozvednout staré zasvěcence k Mystériím Nového věku. 

     Proto Kristus, Lev Judský a Pán Nového Království, šel za Synem Vdovy z Naimu a probudil ho pevným stiskem Lví pracky. A zde zdůrazňujeme, že první zasvěcenec nového systému byl Hiram Abiff, nejvyšší zasvěcenec starého systému. Nové zasvěcení mu poskytl Kristus, a ta
k se stal křesťanem a zavázal se nosit růži a kříž, které byly symboly Nového mystického učení západního světa a bylo mu dáno symbolické jméno Kristián Rosenkreuz. Od doby, kdy Slunce vstoupilo precesí do znamení Berana, se stalo zločinem vyvoleného lidu zbožňovat exotericky Býka nebo vyznávat esoterickou Hadí Moudrost a z podobného důvodu je modlářstvím, vyznávají-li lidé západní civilizace východní náboženství jako je Hinduismus a podobná učení, neboť v Arijské epoše mají pouze Arijská náboženství Beránka žádoucí vliv na lidský vývoj. Všechny předchozí systémy mají zhoubný vliv na lidi Západu a časem všichni orientálci žijící na Východě budou nuceni přijmout toto náboženství nebo zůstanou daleko pozadu ve vývoji.

<<< zpět <<<

2 visitors (15 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=